El projecte “amb D de dona” és una iniciativa que té per objectiu aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en tots els estaments del CBG i lluitar així contra la desigualtat entre homes i dones dins i fora de la notra entitat. És per això que s’ha creat un pla de treball 2013-2018 que aporti mesures per afavorir aquesta igualtat.

 

El pla

El pla té com a principal objectiu fomentar la participació de les dones en el àmbit de l’activitat física I el bàsquet en igualtat de condicions que els homes, superant les barreres i obstacles que encara avui dia dificulten la realitat d’una practica amb equitat de gènere en aquest àmbit de la vida.

El foment de la participació de les dones ha de ser per a totes les edats, grups d’implicació, competició i nivells professionals (llocs tècnics, de gestió, administració i direcció).

Per poder aconseguir aquest objectiu és indispensable la col.laboració amb la regidoria d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Gavà així com d’altres organismes i instituticions especialitzades en la promoció de la dona.

El pla de treball anomenat “amb D de dona” és una fulla de ruta que defineix les línies de treball del club per promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones durant el període 2013-2018. Aquest pla inclou també una guia d’implementació de les actuacions per aconseguir els objectius.

El pla parteix de les necessitats detectades i dels compromisos assolits com a entitat per tal d’avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones dins el nostre club.

Per dur a terme aquesta missió la Junta Directiva del Club Bàsquet  Gavà ha cordat per unanimitat crear dins la seva estructura orgànica l’àrea de promoció de la Dona, que tindrà les següents funcions:

- Dissenyar, executar i avaluar el pla de treball del Bàsquet Gavà.

- Elaborar i proposar les accions de promoció, formació, sensibilització i participació de

les dones del club, amb una mirada oberta a la Ciutadania de Gavà.

- Coordinar, supervisar i fer el seguiment de la participació del Club en els

esdeveniments, actes o similars que s’organitzin en l’àmbit de les polítiques de dones.

 

Objectius

Els objectius d’aquest pla de treball és la integració total de la dona en les diferents estructures del CB Gavà. Per tant, es tracta d’uns objectius que estan relacionats amb els resultats que, com a entitat, pretén assolir amb la promoció i l’impuls d’aquest projecte.

- Utilitzar les possibilitats que ofereix el bàsquet com a vehicle de formació de les persones i com a transmissors de valors, amb el fi de superar estereotips i perjudicis que impedeixen a les dones desenvolupar les seves expectatives personals i el seu potencial individual.

- Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió del club per garantir la plena igualtat d’accés, participació i representació de les dones, de totes les edats i condició, en tots els àmbits i nivells.

- Fomentar la coeducació en l’àmbit escolar i esportiu, així com activitats que promocionin el bàsquet en els centres educatius i faciliten la incorporació de les noies a la pràctica esportiva.

- Assegurar la formació amb perspectiva de gènere dels i les professionals del club d’acord amb les exigències que estableix la normativa legal vigent.

- Participar activament dels esdeveniments, actes i altres convocatòries en clau de ciutat que s’organitzin a favor d’aquesta igualtat, per a promocionar i generar una imatge positiva de les dones.

- Crear dins l’estructura orgànica del club “l’ unitat de promoció de la dona” que tingui com a objecte, a més de la promoció, la igualtat entre dones i homes dins del club, coordinar actuacions amb altres entitats o institucions amb la finalitat d’optimitzar els programes i accions.